Geografia, Nizina Nadwiślańska, Wisła

Ścieżka historyczno-przyrodnicza „Śladami górnictwa i przemysłu siarkowego” leży na prawym brzegu rzeki Wisły, w południowo – wschodniej części Polski, na piaszczystej równinie Kotliny Sandomierskiej w mezoregionie Nizina Nadwiślańska – mikroregion Wschodni Obszar Niziny Nadwiślańskiej, w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzega. Jej trasa wiedzie w pobliżu Wisły – najdłuższej rzeki w Polsce i najdłuższej uchodzącej do Morza Bałtyckiego. W tym regionie Wisła płynie szeroką płaskodenną doliną i należy do jednego z niewielu dobrze zachowanych fragmentów dużych dolin rzecznych. Nizina Nadwiślańska to mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, północno-zachodnia część Kotliny Sandomierskiej, na pograniczu Wyżyny Małopolskiej i Podkarpacia Północnego. Region ten jest szeroką doliną w górnym biegu Wisły, ciągnącą się od Krakowa po Zawichost.

Nizina Nadwiślańska składa się z trzech tarasów: tarasu zalewowego, wyższego tarasu piaszczystego oraz tarasu przykrytego lessem. Zbudowana głównie z piasków rzecznych. W podłożu zalegają utwory mioceńskie z pogipsową serią siarkonośną przeobrażoną w bogate złoża siarki, które przyczyniły się do gospodarczego rozwoju regionu.


Pozostałe artykuły w dziale:

Historia Zakładów, technologie wydobycia, ludzie

Barbary, barbórki, tradycje i zwyczaje górnicze, mundur symbolika, ciekawostki i anegdoty

Geologia, siarka

Przyroda, Natura 2000, pomniki przyrody

Historia miasta, zabytki, ludzie

Rozwój przestrzenny miasta