Opis trasy „zielonej” – Machowskiej

Początek ścieżki na trasie „zielonej” zaczyna się przy wyjściu z lasku na Skalnej Górze, obok tarnobrzeskiego cmentarza parafialnego, na wysokości przejścia dla pieszych. Na wprost widzimy wejście na cmentarz parafialny w osiedlu Miechocin i odbicie w lewo do góry – ul. Graniczną (dawną granicę miasta Tarnobrzega). Za przejściem skręcamy w prawo na ciąg pieszy i ścieżkę rowerową, biegnące równolegle do Wisłostrady w kierunku Jeziora Tarnobrzeskiego.


Punkty na trasie:

  1. Wisłostrada
  2. Jezioro Tarnobrzeskie – taras widokowy
  3. Kanał wlotowy wraz infrastrukturą techniczną przy ul. Plażowej
  4. Dawna Dyrekcja Kopalni Siarki „Machów” przy ul. Górniczej 11
  5. Kapliczka Św. Barbary przy ul. Górniczej
  6. Zabudowa przemysłowa i budynek Dyrekcji dawnego Kombinatu
  7. Pomnik ofiar wypadków przy pracy
  8. Trasa taśmociągów do zwałowiska zewnętrznego w Dąbrowicy
  9. Wiadukt kolejowy na skrzyżowaniu trasy taśmociągów z linia kolejową
  10. Zwałowisko pokopalniane w Dąbrowicy i stacja radarowa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej