3. Kanał wlotowy

 Kanał wlotowy wraz infrastrukturą techniczną przy ul. Plażowej

W celu gospodarowania wodą w zbiorniku, zaplanowano i wykonano budowle hydrotechniczne do napełnienia i wymiany, zasilane wodą z rzeki Wisły:

  • kanał doprowadzający wodę z rzeki Wisły o długości 1 476,45 m, wyposażony między innymi w sterownię, przepust pod Wisłostradą, kanał otwarty oraz stację pomiaru jakości wody,
  • kanał odpływowy, o długości 2 209,00 m, z przepustem drogowym pod Wisłostradą, przepustem wałowym w wale rzeki Wisły i śluzami do odprowadzania wody do rzeki, w listopadzie 2006 roku.

Proces napełniania Jeziora Tarnobrzeskiego rozpoczęto w 2005 roku zakończono w 2009 roku, osiągając docelowy poziom +146,0 m n.p.m. Zbiornik wodny posiada powierzchnię lustra wody około 460 ha i głębokość około 42 m. Wraz z przyległymi do niego terenami pełni funkcję rekreacyjną. Napełnienie zbiornika wodą z Wisły realizowane było przy zachowaniu odpowiedniej jakości i wielkości przepływu wód w rzece. Dbając o jakość wody w „Jeziorze Tarnobrzeskim”, które jest zbiornikiem antropogenicznym o znacznej głębokości, charakteryzującym się stratyfikacją termiczną, tlenową, a także chemiczną, w Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji, powołana została Komisja ds. gospodarowania wodą, dbająca o jakość wód jeziora. Biorąc pod uwagę rekreacyjny charakter jeziora, corocznie dokonuje się częściowej wymiany wody w warstwie przypowierzchniowej w ilości około 5 mln m3. Podstawowe wymogi dotyczące wymiany wody w jeziorze to: napełnianie, które można prowadzić, jeżeli wszystkie wskaźniki wody w Wiśle mieszczą się w klasie I, II i III, a przepływy wody w Wiśle zawiera się w przedziale od 150 m3/s do 450 m3/s. W czasie napełniania jeziora w ramach wymiany wody, prowadzone są badania jakości wody w punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym na stacji wlotowej oraz na Wiśle, w przekroju Nagnajów, zgodnie z metodyką obowiązującą w państwowym monitoringu wód powierzchniowych. W sąsiedztwie kanału umieszczono tablicę ilustrującą wielkość maszyn pracujących w kopalni i oryginalną, gigantycznych rozmiarów tabliczkę znamionową jednej z maszyn.

Idąc dalej, wzdłuż ogrodzenia mijamy z lewej strony wejście na tereny wędkarskie, administrowane przez Polski Związek Wędkarski Oddział w Tarnobrzegu. Po ok. 300 m osiągamy skrzyżowanie, gdzie z lewej strony znajduje się budynek po dawnej pompowni wód złożowych Kopalni „Machów”. Jest to 5 km ścieżki. Droga w prawo łączy się ze zjazdem z Wisłostrady, natomiast znaki ścieżki i droga w lewo, prowadzą w kierunku schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Chrońmy Zwierzęta. Przed schroniskiem w prawo widać stację pomp wód opadowych. Podążając lekko pod górę dochodzimy do budynków Dyrekcji Kopalni „Machów”.


 Jezioro Tarnobrzeskie – taras widokowy

 Dawna Dyrekcja Kopalni Siarki „Machów” przy ul. Górniczej 11